ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร PSDC รุ่นที่ 111 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

วิธีการสมัคร ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1.
กรอกข้อมูลตามแบบให้ครบถ้วน
2.

โอนเงินจำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 4 5 3 1 0 8 8 0 8 8
ชื่อบัญชี สถาบันการยิงปืนพกและการป้องกันตัว ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน
สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

3.
โทรแจ้งสถาบัน ฯ
หมายเลข 081-801-5151 , 081-446-7999
4.
ตรวจสอบรายชื่อ
5.

เดินทางตามกำหนดเวลานัดหมาย นำหลักฐานดังต่อไปนี้ไปด้วย

- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ

- หลักฐานการโอนเงิน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
คำนำหน้า *
ชื่อ *
สกุล *
เลขประจำตัวประชาชน *
หมายเลขโทรศัพท์ *
อาชีพ *
ระบุ Size เสื้อ
จังหวัด *
 

[[ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม PSDC รุ่นที่ 111 วันที่ 19/11/2564 ]]
Admin